Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes, pažymėjus varnelę „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, asmens duomenų surinkimas ir saugojimas, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu https://tikrasbutikelis.lt el. parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. El. parduotuvė https://tikrasbutikelis.lt yra įsteigta Aušros Jesiškienės ir yra jos nuosavybė.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

Asmens duomenų apsauga

2.1. Asmens duomenų apsauga vykdoma remiantis patvirtinta privatumo politika.

2.2. Užsakydamas prekes, Pirkėjas atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas užsakymą Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje tikslu.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.7. Pirkėjas turi teisę nesutikti gauti naujienlaiškių arba bet kada nutraukti jų prenumeratą, naujienlaiškio apačioje pasirinkęs „Atsisakyti naujienlaiškio“.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su https://tikrasbutikelis.lt  el. parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo ir/ar sąskaitos numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo laiko, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar siuntimo metu buvo pažeista jos pakuotė.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve https://tikrasbutikelis.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 5.3.1., 5.3.2., punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir privatumo politikoje nustatytus atvejus.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, 6 – tame Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

4.6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.2. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

5.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.3.1. Pirkėjas gali atsiskaityti grynais prekių pasiėmimo metu. Pardavėjas išrašo grynųjų pinigų priėmimo kvitą.

5.3.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai atsiskaitymas, į elektroninį paštą gavus išankstinę sąskaitą, kurią Pardavėjas atsiunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pirkėjas pats padaro pavedimą naudodamasis savo banko paslaugomis į sąskaitoje nurodytą Pardavėjo sąskaitą.

5.4. Atsiskaitydamas 5.3.1., 5.3.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 4.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir nuo to laiko skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Jei per 3 darbo dienas išankstinė sąskaita neapmokama, Pardavėjas turi teisę pateiktą išankstinę sąskaitą vienašališkai anuliuoti.

Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris), prekės taip pat gali būti siunčiamos siuntų terminalais (priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo).

6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 1-3 darbo dienas. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos ar pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.6. Prekių pristatymo (per kurjerių tarnybą nurodytu adresu) metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

6.7. Atsiimant siuntą terminale ar siuntų taške, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekių komplektacija.

6.8. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) nekokybiškos prekės (-ių) nuotraukas.

6.9. Pirkėjui nepateikus nuotraukų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sugadintą siuntą.

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

7.1. Kiekvienos https://tikrasbutikelis.lt el. parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje https://tikrasbutikelis.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja, jog parduodamos prekės neturi vizualiai matomų kokybės defektų: kenkėjų užkratas, surūgimas, supuvimas, pelėsis, pašaliniai objektai, pažeista pirminė pakuotė. Pirkėjui pastebėjus vizualiai matomus kokybės defektus, Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu arba kitais jo nurodytais kanalais, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo arba pristatymą vykdančių šalių kaltės.

7.4. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

7.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamo naudoti termino pabaigos.

Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsniu (Daiktų keitimas ir grąžinimas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 7 (septynias) dienas nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo ir/ar sąskaitos numerį ir grąžinimo priežastis.

8.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir atgauti sumokėtus pinigus šiais atvejais:

8.3.1. Prekės turi 7.3. šių taisyklių punkte nurodytų kokybės defektų;

8.3.2. Pristatytų prekių galiojimo terminas yra mažesnis negu 30 kalendorinių dienų;

8.3.3. Klientas neturi teisės grąžinti prekių ir atgauti pinigus tuo atveju, jeigu prekės neatitiko kitų negu 7.3 šių taisyklių punkte nurodytų kokybės defektų: skonis, kvapas, spalva, kadangi tai nėra produkto kokybę apibrėžiantys atributai.

8.4. Tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.

8.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.5.2. grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės;

8.5.3. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.6. Pardavėjas elektroniniu paštu per 3 dienas informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.

8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.5. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.8. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes arba padengti siuntimo išlaidas ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.9. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti, ar patikrinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju jeigu nustatoma, kad grąžinimui ar pakeitimui siųstos prekės yra nekokybiškos remiantis 7.3. šių taisyklių punktu. Prekėms esant kokybiškoms, neturinčioms 7.3. šių taisyklių punkte nurodytų defektų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Pinigai už grąžintas prekes į Pirkėjo banko sąskaitą, pervedami ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

8.10. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, jog Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui teisės nenurodant pagrindo atsisakyti sutarties, sudarytos dėl maisto produktų prekių pirkimo.

Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei https://tikrasbutikelis.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

11.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Privatumo politika

Kokius duomenis renkame ?

Jums įsigijus prekę iš „https://tikrasbutikelis.lt“ elektroninės parduotuvės jos įgyvendinimui reikalinga minimali informacija yra Jūsų vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas ir, pasirinkus pristatymą į namus, adresas. Jūsų kontaktai yra reikalingi tam, kad informuotume apie užsakymo eigą ir kitiems su užsakymu susijusiems klausimams. Ši asmeninė informacija yra reikalinga tik konkrečiam užsakymui įvykdyti.

Siekdami, kad naršymas „https://tikrasbutikelis.lt“ svetainėje būtų patogus ir efektyvus, o aktualias prekes rastumėte kuo greičiau, saugome:

Jūsų pirkimų ir veiksmų interneto svetainėje istoriją;
naudojamo įrenginio IP adresą (pvz., tam, kad vilniečiams pateiktume informaciją apie būtent Vilniaus parduotuvėje vykstančias akcijas);
mokėjimų istoriją, norėdami palengvinti Jūsų apsipirkimą parenkant Jūsų mėgstamiausią mokėjimo būdą;
susirašinėjimų bei pokalbių su Jumis istoriją tam, kad atsakytume į klausimus, susijusius su Jūsų užsakymu, bei nustatytume Jūsų asmenybę, kai negalime patikrinti Jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento;

Nerenkami šių duomenų

nerenkame ir nesaugome Jūsų naršymo trečiųjų asmenų tinklalapiuose istorijos;
neperduodame jokių su Jūsų naršymu mūsų tinklalapyje susijusių duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

Kur naudojami surinktus duomenis

Jūsų asmens duomenis mes naudojame išskirtinai tam, kad patobulintume mūsų teikiamas paslaugas ir kad jos kuo labiau atitiktų jūsų poreikius ir įpročius. Taigi, asmens duomenis renkame, kad:

palengvintume Jūsų apsipirkimą, kai Jūs susikuriate asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje;
pasiūlytume būtent Jums aktualias prekes;
galėtume analizuoti savo veiklą ir užtikrinti, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve tikrasbutikelis.lt būtų dar paprastesnis ir patogesnis. Svarbu paminėti, jog 8 iš 10 atvejų kasdieniams darbo procesams naudojame nuasmenintus duomenis (kai neįmanoma nustatyti, ar duomenys yra apie Jus), iš kurių nustatyti konkretų asmenį yra neįmanoma;
informuotume Jus apie išskirtinius pasiūlymus, parengtus tik Jums;
pateiktume Jums informaciją apie naujienas, organizuojamas loterijas, akcijas ir projektus;
efektyviai išnagrinėtume Jūsų paklausimus bei nusiskundimus;
teiktume garantinį aptarnavimą Jūsų įsigytoms prekėms.

Slapukai

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį naršant atitinkamoje interneto svetainėje. Užtikriname, kad slapukai padeda atpažinti tik Jūsų įrenginį, tačiau ne Jus, kaip konkretų asmenį.

Tiek mes, tiek kitos interneto svetainės slapukus naudoja siekdamos, kad apsilankymas svetainėje būtų paprastesnis ir efektyvesnis, kitaip tariant, ji atitiktų Jūsų poreikius. Tarkime, įsidėjote prekę į krepšelį ir nusprendėte toliau ieškoti kitų prekių. Jei svetainėje naršysite ilgiau nei pusvalandį ir tik tada nuspręsite atsiskaityti už prekes, pirkinių krepšelis jau bus tuščias, nes sistema negalėjo įsiminti jūsų pastarųjų apsipirkimo veiksmų. Tam, kad apsipirkimas būtų sklandus, naudojame slapukus, kurie padeda sistemai įsiminti šią informaciją, todėl jums nebereikia antrą kartą ieškoti tų pačių prekių.

Slapukai mums padeda analizuoti Jūsų naršymo istoriją „tikrasbutikelis.lt“ elektroninėje parduotuvėje. Šią informaciją paverčiame galimybe patogiai naudotis mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, gauti Jums aktualiausius komercinius pasiūlymus. Tam, kad patogus naudojimasis mūsų paslaugomis neapsiribotų tik interneto svetaine, duomenys gali būti perduodami mūsų reklamos paslaugų partneriams. Jiems yra pateikiami nuasmeninti duomenys, kurie naudojami tik tokia apimtimi, kuri yra reikalinga kokybiškai paslaugai teikti.

Jokie slapukai negali susieti informacijos su konkrečiu asmeniu, t. y. jie renka tik nuasmenintus duomenis.

Jei nusprendėte, kad slapukai jums visgi nepatinka, visada galite juos ištrinti iš savo naršyklės.